Disclaimer Email

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Full-Control sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Full-Control garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden, of door een computerprogramma dat wordt gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Als er sprake is van virussen of spam die onder de naam van Full-Control b.v., overtuigt u zich er dan van dat de bron werkelijk Full-Control b.v. is.

Disclaimer Website

Algemeen

Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op (het gebruik van) de website van Full-Control en van de informatie en applicaties daarop.

Door uw bezoek aan dit deel van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee ook in te stemmen.

Informatie

De informatie op deze website is slechts algemeen van aard. Om die reden is deze niet bedoeld of geschikt als advies in specifieke situaties, waarin daaraan derhalve ook geen rechten kunnen worden ontleend.
De informatie op de website van Full-Control is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geplaatst, en wordt ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Desondanks kan de informatie mede om technische redenen fouten bevatten en/of niet actueel (meer) zijn, dan wel onjuist of onvolledig zijn geplaatst, dan wel niet of niet geheel leesbaar zijn. Full-Control aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op deze website, noch voor schade en/of gederfde winst als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op en/of handelen naar de informatie op deze website.

Beveiliging van informatie

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Teneinde een adequate beveiliging te kunnen blijven handhaven, kan Full-Control in de toekomst aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen, die voor alle gebruikers van de website van Full-Control en/of de daarop aanwezige applicaties zullen gelden. Te denken is aan het verplicht en periodiek wijzigen van het toegangswachtwoord, of het uitreiken van een zogenaamde 'token', een niet-kosteloos apparaat dat toegangscodes genereert, zoals u deze wellicht al kent van het internetbankieren.

Webapplicaties van derden

In het kader van haar dienstverlening stelt Full-Control op deze website een of meer webapplicaties ter beschikking van haar cliënten. De cliënten hebben daartoe slechts toegang met toestemming van Full-Control, die daartoe inlogcodes verstrekt of laat verstrekken. Full-Control streeft ernaar, maar kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde webapplicaties te allen tijde juist functioneren. Full-Control aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van het gebruik en/of de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid en/of het (tijdelijke) niet-functioneren van deze applicaties.

Sites van derden

De website van Full-Control kan hyperlinks naar websites van andere organisaties bevatten. Deze websites van derden worden door Full-Control niet gecontroleerd en/of onderhouden. Full-Control aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van, vertrouwen op en/of handelen naar de informatie en/of toepassingen op deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Persoonlijk, niet-commercieel gebruik en/of vermenigvuldigen van de informatie op deze website is toegestaan.Commercieel gebruik, vermenigvuldigen en/of publiceren in welke vorm dan ook van (de inhoud van) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Full-Control. Full-Control en/of haar licentiegevers hebben alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en merkrechten, ten aanzien van de informatie, namen, logo's en afbeeldingen in welke vorm dan ook op deze website. Slechts met schriftelijke toestemming van Full-Control kunnen derden hyperlinks en/of toepassingen aanbrengen op haar site.

Wijzigingen

Full-Control behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen en/of aanvullingen te doen op deze disclaimer. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.